Wildfires


English| Hmong | Spanish


Yog tias koj xav tau kev pab rau kev kho mob:


Yog tias koj muaj lus nug txog kev kho mob lossis koj tus kws kho mob lub tsev kho mob tseem qhib, hu mus rau nws.


Yog hais tias koj tau khiav tawm vim muaj cov hluav taws kub hav zoo, tej zaum koj thov tau rau Qhov Kev Pab Cuam Muab Tsev lossis Chaw So Thaum Mauj Kev Xwm Txheej Ceev (Emergency Lodging Assistance) uas yog los ntawm Tsoom Fwv Teb Chaws Lub Chaw Pab Tswj Xyuas Kev Xwm Txheej Ceev (Federal Emergency Management Agency; FEMA, raws li sau hauv lus Askiv).


Hu rau FEMA ntawm 800-621-3362 lossis TTY 800-462-7585 yog xav tau kev pab ntxiv lossis mus xyuas lub website ntawm www.disasterassistance.gov.


Lus Qhia Cia: Lub website no tsuas muab sau uas lus Askiv thiab Mev xwb.


Tus Xov Tooj Nug Kev Pab Los Ntawm Tus Kws Tu Neeg Mob. Yog tias koj lossis koj tus menyuam muaj lus nug txog ib yam mob twg, hu mus rau lub Alliance Tus Xov Tooj Nug Kev Pab Los Ntawm Tus Kws Tu Neeg Mob. Peb cov tswvcuab hu tau rau tus xov tooj no 24 teev rau ib hnub, 7 hnub rau ib asthiv. Ib tus kws tu neeg mob yuav teb tau koj cov lus nug txog koj yam mob thiab qhia kom koj paub tu koj yam mob, thiab pab kom koj mus cuag tau ib tus kws kho mob. Hu rau 844-971-8907 lossis rau Tus Xov Tooj Pab Cuam Cov Neeg Uas Tsis Hnov Lus lossis Hais Tsis Taus Lus (TTY: Ntaus 711).


Yog tias koj muaj mob xwm txheej ceev li cas, thov hu rau 911 lossis mus rau lub chav kho mob xwm txheej ceev uas nyob ze koj.


Cov Kev Pab Cuam Kho Mob Kev Nyuaj Siab lossis Puas Hlwb: Yog tias koj xav tham nrog ib tus neeg muab kev pab rau kev ntxhov siab los sis kev nyuaj siab, thov hu rau peb cov kws pab rau kev nyuaj siab lossis puas hlwb los ntawm Beacon ntawm 855-765-9700 (TTY: Ntaus 711). Lawv qhib 24 teev rau ib hnub.


Yog tias koj muaj lus nug txog koj cov tshuaj:


Yog xav paub seb mus tau rau lub khw muag tshuaj twg uas qhib, hu rau MedImpact ntawm 800-788-2949 (TTY: Ntaus 711). Rau tej xwm txheej ceev lossis kev kho mob ceev, thov qhia rau koj lub tsev muag tshuaj kom hu rau MedImpact ntawm 800-788-2949 (TTY: Ntaus 711). MedImpact muaj cai sau tshuaj rau koj noj kom txaus 5 hnub.


Txuas ntxiv, lub Alliance yuav pom zoo rau koj mus muab cov tshuaj kom txaus 90-hnub. Thov nug koj tus kws kho mob lossis tus kws muab tshuaj kom lawv sau tshuaj rau koj kom txaus 90-hnub.


Yog tias koj xav nrog ib tus neeg ua haujlwm rau lub Alliance tham:


Hu rau peb Lub Chaw Pab Cuam Tswvcuab rau hnub Monday mus txog Friday, thaum 8 a.m. txog 5:30 p.m. Rau Tus Xov Tooj Pab Cuam Cov Neeg Uas Tsis Hnov Lus lossis Hais Tsis Taus Lus hu rau 800-735-2929 (TTY: Ntaus: 711).


Lus qhia txog kev ncho pa ntawm cov hluav taws kub hav zoo thiab koj li kev noj qab haus huv:


Tej huab cua yuav tsis huv zoo ua pa vim kev ncho pa ntawm cov hluav taws kub hav zoo, thiab yuav ua mob hnyav rau koj yog tias koj:Tej huab cua tsis zoo lossis huv los ntawm hluav taws kub hav zoo kuj yuav ua rau kis tus kab mob COVID-19 yooj yim dua thiab ua rau tus kab mob COVID-19 haj yam mob phem tuaj. Yuav kom xyuam xim tau zoo los ntawm cov pa hluav taws kub hav zoo, nyob twj ywm hauv tsev kom ntev li ntev tau thiab tsis txhob qhib tej qhov rais thiab qhov rooj.


Members | Miembros | Cov Tswvcuab | Providers | Community | About Us | Facebook Icon | LinkedIn Icon

2020 Central California Alliance for Health®