Teem Sijhawm Mus Ntsib

Hu rau peb mus teem sijhawm ntawm 1-800-700-3874 x5513. Yog koj xav kom peb hu tuaj rau koj tuaj teem sijhawm, thov nias qhov Thov Teem Sijhawm.

Kuv tsis yog ib tus Tswvcuab

Peb cov Neeg Sawvcev Pabcuam Tswvcuab Kawm Tiav los pab ua Daim Ntawv Thov Nkag. Peb pab muab koj nkag tau rau hauv Txoj Kev Pabcuam Healthy Families lossis Medi-Cal rau cov Menyuam Yaus.

Kuv yog ib tus Tswvcuab

Ib tus Neeg Sawvcev Pabcuam Tswvcuab yuav piav qhia txog:

Kev siv koj txoj kev npaj khomob

Kev xaiv lossis pauv koj tus kws khomob

Tej yuav tau ua thaum muaj xwmtxheej ceev

Kev mus yuav cov tshuaj noj

Cov kev khomob twg siv tau

Cov kev khomob twg siv tsis tau

Hu rau koj tus kws khomob tsis pub dhau 120 hnub (4 hlis) thiab teem mus kuaj mob thawj zaus. Nws tseemceeb uas koj tus kws khomob yuavtsum tau paub tias koj puas muaj mob dabtsi lub sijhawm no thiab paub txog koj keebkwm kev mobnkeeg. Mus ntsib koj tus kws khomob uantej koj muaj mob. Cia li mus kuaj li no thaum koj tseem tsis tau muaj mob.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Members | Miembros | Cov Tswvcuab | Providers | About Us | 2009 Central California Alliance for HealthSM