Tswvyim txog Kev Nojqab Haushuv

Lub Alliance xa tau cov ntawv qhia thiab tej phau ntawv meme uas qhia txog ntau yam mob tuaj rau koj. Cov ntawv qhia yog qhia txog tej yam xwsli kev mob plawv, kev npaj tsevneeg, kev ua niamtxiv, kev tu cov kaus hniav, kev nyuaj siab, kev laus, kev noj tej zaubmov uas zoo, kev tawm dagzog, cov kabmob kascees, kev tu-siab lossis ntsoos, kev tivthaiv kom tsis txhob raug mob, cancer, kev siv tshuaj kom cobphum, cov kev kuaj mob tivthaiv, thiab lwm yam. Peb tseem yuav xa tau cov ntawv qhia txog txhua yam kev mob thiab kev khomob uas teev rau hauv qab no.


Cov Kev Khomob

Yog xav paub txog Cov Kev Khomob uas lub Alliance muaj, nias qhov no.


Cov Kev Muab Nqizog rau Tswvcuab

Yog xav paub txog Cov Kev Muab Nqizog rau Tswvcuab uas lub Alliance muaj, nias qhov no.


Koj puas xav tau cov ntawv qhia txog tej yam mob? Koj nrog tau ib tus neeg saib Cov Kev Khomob tham thaum 8:00 a.m. txog 5:00 p.m. Monday txog Friday los ntawm kev hu mus rau Phab Qhia Kev Nojqab Haushuv ntawm (800) 700-3874 ext. 5580.


Koj tseem mus xyuas tau cov websites hauv qab no txog tej kev qhia uas luag kho tshiab txog ntau yam kev mob.


Qhia: Nias ib qhov links hauv qab no yuav coj koj tawm hauv lub Alliance qhov website mus rau lwm qhov lawm. Lub Alliance yuav tsis lav txog cov lus uas hais hauv cov websites no.


Centers for Disease Control and Prevention (Phab Tswj thiab Tivthaiv Kabmob)

http://www.cdc.gov/

Healthfinder.gov

http://www.healthfinder.gov/

American Academy of Family Physicians (Amelikas lub Tsev Kawm Ua Kws Kho Tsevneeg)

http://familydoctor.org/familydoctor/en.html

Californians for Patient Care (Coc Neeg Kalifonias uas Txhawb Kev Khomob)

http://www.calpatientcare.org/healthful-info

National Institutes of Health (NIH) Medline Plus (Lub Koomhaum Khomob Loj hauv lub Tebchaws)

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/

Healthy Roads Media

http://www.healthyroadsmedia.org/topics/index.htm

Children's Health Fund (Lub Koomhaum Txhawb Kev Khomob Menyuam Yaus)

http://childrenshealthfund.org/publications/health-ed

KidsHealth.org

http://kidshealth.org/

 

Members | Miembros | Cov Tswvcuab | Providers | Community | About Us | 2015 Central California Alliance for HealthSM