Cov Ntaub Ntawv Foos thiab Cov Kev Pab lossis Lus Pab Qhia

Cov lus teev tseg hauv qab no yog cov ntaub ntawv foos thiab kev pab cuam lossis lus pab qhia uas tej zaum koj xav tau raws li ib tus Alliance tswvcuab. Yog koj xav tau kev pab, hu rau lub Alliance Lub Chaw Pab Cuam Tswvcuab ntawm
(800) 700-3874.


Daim Ntawv Ceeb Toom Txog Kev Txwv Tsis Pub Lwm Tus Paub Txog (Notice of Privacy Practices; NPP)Daim Ntawv Foos Thov Tus Kheej Rau Ib Tus Neeg Sawv CevDaim Ntawv Tso Cai Siv Lossis Qhia Tawm Cov Ntaub Ntawv Kuaj Mob Nkeeg Txwv Tsis Pub Qhia Tawm Yog Tsis Tau Kev Tso CaiDaim Ntawv Foos Thov Them Nyiaj Rov Qab Rau Tus TswvcuabLwm Yam Kev Pab Them Nqi Kho Mob (Other Health Coverage; OHC, raws li sau hauv lus Askiv)

Yog tias koj muaj Medi-Cal thiab lwm yam ntawv pov hwm kho mob, koj yuav tsum tau hloov tshiab koj cov ntaub ntawv nrog koj lub cheeb nroog los ntawm hu xov tooj lossis kho hauv online.


Yog xav hloov tshiab hauv kev hu xov tooj:

Lub Cheeb Nroog Merced
209-385-3000
Lub Cheeb Nroog Monterey
877-410-8823
Lub Cheeb Nroog Santa Cruz
888-421-8080

Yog xav hloov tshiab nyob hauv xeev California Lub Tsev Haujlwm Saib Xyuas Kev Noj Qab Haus Huv (DHCS) lub vev xaib:

https://www.dhcs.ca.gov/services/Pages/TPLRD_OCU_cont.aspx
 

 

 

Members | Miembros | Cov Tswvcuab | Providers | Community | About Us | Facebook Icon | LinkedIn Icon

2020 Central California Alliance for Health®