Kev Qhia Txog Kev Noj Qab Haus Huv

 

Lub Alliance kam them rau cov hoob qhia cov tib neeg txog tej yam mob.

Kev Mob Ua Pa Tsis Nto (Asthma)
Kev Pab Cuam Rau Kev Pub Niam Mis
Kev Mob Ntshab Qab Zib (Diabetes)

 


Kev Mob Ua Pa Tsis Nto (Asthma)

Koj yuav tau tus mob ua pa tsis nto thaum twg los tau tsis hais lub hnub nyoog twg. Kev mob ua pa tsis nto ua rau yus ua pa nyuaj. Tiam sis muaj hmoows zoo, uas feem coob cov tib neeg kawm tau kev tswj lawv txoj kev mob ua ppa tsis nto thiab muaj taus txoj kev noj qab haus huv. Koom tes nrog koj tus kws kho mob los tsim ib Txoj Kev Npaj Rau Tus Mob Ua Pa Tsis Nto.


Peb pab them rau cov hoob qhia cov tib neeg uas mob ua pa tsis nto. Koj yuav kawm txog:

• Kev mob ua pa tsis nto yog dabtsi thiab koj yuav tswj nws licas
• Tej yam uas yuav tsum tsis txhob ua kom tus mob ua pa tsis nto heev zog tuaj
• Txoj kev siv tshuaj los tswj uas zoo tshaj


Hu rau peb ntawm 1-800-700-3874 ext. 5580 kom nrhiav ib hoob qhia uas nyob ze rau koj. Koj tsis tas yuav kev xa mus los ntawm koj tus PCP (Thawj Kws Kho Mob).

 


Kev Pub Niam Mis

Kev pub niam mis zoo rau leej niam thiab tus menyuam! Niam mis pab tau kom koj tus menyuam muaj kev noj qab haus huv. Nws tseem pheej yig dua li yuav mis los tov. Peb pab them rau cov hoob uas qhia koj tias yuav pub niam mis li cas thiaj yooj yim. Peb yuav pab them rau lub tshuab nqus mis thiab cov khoom siv yog tias tsim nyog. Hu rau 1-800-700-3874 ext. 5580 yog xav paub ntxiv.

 


Kev Mob Ntshav Qab Zib (Diabetes)

Tus mob ntshav qab zib yuav ua tau ib tus mob phem heev. Yog koj tsis kho koj tus kheej, nws muaj cuab kav ua kev tsis zoo rau txhua yam hauv koj lub cev. Txhua tus yeej xyaum tau kev ua lub neej kom muaj kev noj qab haus huv nrog tus mob ntshav qab zib! Yog koj muaj ntshav qab zib, koj tsim nyog mus kuaj peb hlis twg ib zaug ntawm koj tus PCP.


Peb pab them rau cov hoob qhia tshwj xeeb txog ntshav qab zib, rau cov tswvcuab uas muaj 21 xyoos rov saud. Koj yuav kawm txog:

• Kev noj koj cov tshuaj
• Kev npaj koj cov zaub mov
• Kev kuaj koj cov ntshav qab zib
• Kev teev koj cov ntshav qab zib tseg
• Kev nquag thiab tawm dag zog
• Kev txo kev nyuaj siab


Cov menyuam yaus uas tsis tau muaj 21 yuav tau txais kev qhia txog ntshav qab zib los ntawm California Kev Kho Mob Rau Menyuam Yaus (CCS) thiab yuav tau txais cov kev pab cuam no los ntawm lawv. Hu rau 1-800-700-3874 ext. 5580 los nrhiav ib hoob qhia uas nyob ze koj. Koj tsis tas yuav kev xa mus los ntawm koj tus PCP (Thawj Kws Kho Mob).

 

 

 

 

 

 

Members | Miembros | Cov Tswvcuab | Providers | Community | About Us | 2016 Central California Alliance for HealthSM