Nrhiav ib tug Kws Kho Mob

Nco tseg: Qee lub chaw nyob rau ntawm nplooj ntawv no yuav tsum siv Adobe Reader.


Kuv yuav nrhiav ib tug kws kho mob lossis ib lub chaw kuaj mob li cas?

Nws muaj peb txoj kev uas kom yuav nhriav tau ib tug Thawj Kws Kho Mob (Primary Care Provider; PCP, raws li sau hauv lus Askiv): siv Phau Ntawv Teev Cov Kws Kho Mob los nrhiav ib tug kws kho mob thiab xaiv koj tus PCP.


1. Nrhiav hauv Internet Phau Ntawv Teev Cov Kws Kho Mob
    Nias ntawm no rau lus Askiv

   • Nco ntsoov xaiv koj txoj kev npaj kho mob rau ntawm theem uas sau tias
      Health Plan (Txoj Kev Npaj Kho Mob).
   • Xaiv Ib Tus Thawj Kws Kho Mob (Primary Care Provider; PCP)
   • Ces nias lub npov uas sau tias Accepting New Patients (Kam Txais Cov
      Neeg Mob Tuaj Tshiab).

Nias ntawm no yog xav tau kev pab ntxiv uas piav qhia txog yuav ua licas siv phau ntawv teev cov kws kho mob hauv Internet.2. Kom Tau Phau Ntawv Teev Cov Kws Kho Mob

    Nias cov theem hauv qab no kom tau Phau Ntawv Teev Cov Kws Kho Mob
    raws li koj qhov kev npaj kho mob.


   • Medi-Cal — Lub Nroog Santa Cruz thiab Monterey (Ntawv Askiv thiab Mev)
   • Medi-Cal — Lub Nroog Merced (Ntawv Askiv thiab Hmoob)

3. Siv Phau Ntawv Teev Cov Kws Kho Mob uas luam tau lawm

    Thaum koj los koom nrog lub Alliance peb tau xa Phau Ntawv Teev Cov Kws
    Kho Mob tuaj rau koj.


   • Nrhiav thiab nyeem qhov uas sau txog Thawj Kws Kho Mob (Primary
     Care Physician).
   • Saib xyuas kom paub tias tus kws kho mob lossis lub chaw kuaj mob kam
      txais cov neeg mob tuaj tshiab.Kev Xaiv lossis Kev Hloov koj tus Thawj Kws Kho Mob (Primary Care Provider; PCP)


Thaum koj nrhiav tau ib tus Thawj Kws Kho Mob (PCP), ua Daim Ntawv Xaiv Kws Kho Mob hauv Internet lossis hu rau peb Lub Chaw Pab Cuam Tswv Cuab rau ntawm 1-800-700-3874. Yog koj tus kws kho mob lossis lub chaw kuaj mob kam lees txais cov neeg mob tshiab, koj yuav tau txais ib daim npav ID tswv cuab, daim npav no muaj tus Thawj Kws Kho Mob (PCP) lub npe thiab tus xovtooj, thiab lwm yam ntaub ntawv sib txuas lus tseem ceeb. Yog tus Thawj Kws Kho Mob (PCP) tsuas kam lees txais cov neeg mob qub lawm xwb, peb yuav tshawb nrhiav seb koj puas raug saib xyuas los ntawm tus kws kuaj mob no xyoo dhau los ua ntej peb xa daim npav tuaj rau koj. Yog koj tsis tuaj yeem xaiv tus Thawj Kws Kho Mob (PCP) ntawd, peb yuav pab xaiv ib tug Thawj Kws Kho Mob (PCP) rau koj.


Yuav hloov koj tus Thawj Kws Kho Mob (PCP), hu rau Lub Chaw Pab Cuam Tswv Cuab rau ntawm 1-800-700-3874. Qhov pauv hloov yuav siv tau txij thawj hnub ntawm lub hlis txuas mus ntxiv.Mus ntsib koj tus Kws Kho Mob


Teem caij mus kuaj mob.


Rau Cov Tswv Cuab Tshiab ntawm Medi-Cal: Peb xav pab koj txog kev pib mus kuaj mob kom tau zoo thaum koj tso npe nrog peb. Koj tuaj yeem pib xaiv ib tug Thawj Kws Kho Mob (PCP) thiab hu xovtooj mus teem caij ntsib lawv rau ntawm lawv lub chaw ua haujlwm txog qhov mus kuaj mob rau ib tug neeg mob tshiab. Hauv kis uas mus kuaj mob nrog tus Thawj Kws Kho Mob (PCP) ntawm qhov yog ib tug neeg mob tshiab, kawm kom paub txog koj thiab koj li kev noj qab haus huv.


Npaj koj cov lus nug thaum mus ntsib koj tus kws kho mob.


Daim Ntawv Uas Hais Txog Tej Yam Uas Yuav Tau Npaj rau Koj Lub Sijhawm Teem Tseg Uas Ntej Koj Mus Ntsib Koj Tus Thawj Kws Kho Mob yuav pab kom koj txais tau cov kev pab zoo tshaj los ntawm koj lub sijhawm teem tseg mus ntsib tus kws kho mob thiab teb koj cov lus nug.