Kev Pab Kho Cwj Pwm

Kev saib xyuas koj li kev nyuaj siab yog ib qho tseem ceeb rau koj li kev noj qab haus huv thiab kev noj qab nyob zoo. Rau cov neeg uas tab tom ntsib kev nyuaj siab lossis quav yeeb quav tshuaj, thov paub tias nws tsis yog koj ib leeg xwb, thiab nws yeej muaj cov chaw lossis cov kev los pab.


Nws yog ib qho tseem ceeb uas yuav tsum tau paub txog thaum twg yuav tau mus txais kev pab saib xyuas kev nyuaj siab. Yog tias koj muaj cov kev xav tshiab lossis kev xav ntau txog kev ntxhov siab, kev txhawj lossis kev nyuaj siab, nws yeej muaj kev pab. Kev pab saib xyuas kev nyuaj siab muaj rau tagnrho cov tswvcuab ntawm Alliance, nrog rau cov neeg hluas, cov neeg laus thiab cov neeg muaj noob nyoog siab.


Yog tias koj tab tom muaj ib qho kev xwmtxheej ceev txog kev nyuaj siab, hu rau 911 lossis mus rau lub Chav Kho Mob Xwmtxheej Ceev (ER) uas nyob ze tshaj.

Koj kuj tuaj yeem hu rau Lub Teb Chaws Txoj Kev Pab Tiv Thaiv Kev Xav Txov Tus Kheej Txoj Siab Tus Xov Tooj (National Suicide Prevention Lifeline) hu tau 24/7, 24 teev txhua hnub, 7 hnub rau ib asthiv lossis mus xyuas https://suicidepreventionlifeline.org/.
Lus Qhia Cia: Lub website no tsuas muab sau uas lus Askiv thiab Mev xwb.


  • Rau lus Askiv: 800-273-TALK (8255)
  • Rau lus Mev: 888-628-9454

Lus Qhia Cia: Lub Teb Chaws Txoj Kev Pab Tiv Thaiv Kev Xav Txov Tus Kheej Txoj Siab Tus Xov Tooj qhov kev pab cuam hauv xov tooj tsuas yog hais lus Askiv thiab lus Mev xwb.


Yog tias koj tab tom ntsib kev ntxhov siab, kev txhawj lossis kev nyuaj siab vim qhov tshwm sim los ntawm tus kab mob COVID-19 thiab qhov kev tau nyob hauv tsev, lub koom haum Beacon Health Options (Beacon) yuav pab soj ntsuam koj cov kev xav tau thiab yuav qhia kom koj mus cuag tus kws pab kho mob uas zoo rau koj.

Yog xav paub ntxiv, nias ntawm no los rub tau ib daim ntawv tshaj tawm qhia sau uas
Lus Askiv, Lus Mev, lossis Lus Hmoob.


Kev Nrhiav ib tus Kws Pab Kho Cwj Pwm

Lub Alliance ua haujlwm nrog lub koom haum Beacon Health Options (Beacon) los pab txuas koj mus rau cov kev pab cuam thiab kev pab txhawb nqa rau kev kho mob kev nyuaj siab lossis puas hlwb.


Hu rau Beacon 24 teev txhua hnub, 7 hnub rau ib asthiv ntawm 855-765-9700 lossis mus saib lawv lub website ntawm www.beaconhealthoptions.com.


Lus Qhia Cia: Lub website no tsuas muab sau uas lus Askiv thiab Mev xwb.


Cov Chaw lossis Cov Kev Pab Cuam Ntxiv

National Alliance on Mental Illness (NAMI) (Tus xov tooj muab kev pab rau cov kev mob kev nyuaj siab lossis puas hlwb):


Muab kev kawm thiab kev qhia kom paub txog kev nyuaj siab lossis puas hlwb los pab tej tug neeg thiab cov tsev neeg los nrhiav kev pab txhawb nqa thiab cov chaw lossis cov kev pab uas muaj nyob hauv zos.


Lus Qhia Cia: >Lub website no tsuas muab sau uas lus Askiv thiab Mev xwb.


Lus Qhia Cia: >Lub website no tsuas muab sau uas lus Askiv xwb.


Lus Qhia Cia: Lub website no tsuas muab sau uas lus Askiv xwb.


Koj kuj tuaj yeem hu tau lossis mus xyuas koj lub cheeb nroog Lub Tuam Tsev Pab Kho Cwj Pwm. Lawv yuav soj ntsuam koj cov kev xav tau thiab yuav qhia kom koj mus cuag tus kws pab kho mob uas zoo rau koj


Lub Koom Haum

Tus Xov Tooj Hu Tau 24-Teev

Chaw Nyob

Lub Cheeb Nroog Santa Cruz Cov Kev Pab Cuam Kho Cwj Pwm

800-952-2335

1400 Emeline Avenue, Bldg. K.
Santa Cruz, CA 95060

Lub Cheeb Nroog Monterey Lub Tuam Tsev Pab Kho Cwj Pwm

888-258-6029

1200 Aguajito Road
Monterey, California, 93940

Lub Cheeb Nroog Merced Cov Kev Pab Cuam Kho Cwj Pwm thiab Kev Pab

888-334-0163

222 M Street

Merced, CA 95340Yog xav paub ntxiv txog cov kev pab cuam kho kev nyuaj siab lossis puas hlwb rau Medi-Cal cov tswvcuab, nias ntawm no los rub tau ib daim ntawv tshaj tawm qhia sau uas
Lus Askiv, Lus Mev, lossis Lus Hmoob.


Yog xav paub ntxiv txog cov kev pab daws teeb meem kev kub ntxhov thiab cov chaw lossis cov kev pab txhawb nqa koj li kev noj qab nyob zoo rau txoj kev xav, mus xyuas:


  • Lub Teb Chaws Txoj Kev Pab Tiv Thaiv Kev Xav Txov Tus Kheej Txoj Siab Tus Xov Tooj lub website ntawm http://suicidepreventionlifeline.org/.
    Lus Qhia Cia: Lub website no tsuas muab sau uas lus Askiv thiab Mev xwb.
  • Vibrant Emotional Health’s Safe Space (lub koom haum pab muab ib qho chaw nyab xeeb los tham txog txoj kev xav) ntawm http://vibrant.org/safespace.
    Lus Qhia Cia: Lub website no tsuas muab sau uas lus Askiv xwb.

California Tus Xov Tooj Pab Cov Hluas Uas Muaj Teeb Meem (Youth Crisis Line): Muab kev pab cuam txhawb nqa rau cov hluas (noob nyoog 12-24) thiab cov tsev neeg uas muaj teeb meem. Hu lossis sau ntawv tuaj rau tus xov tooj 800-843-5200 tau 24 teev txhua hnub, 7 hnub rau ib asthiv los tham nrog ib tus neeg uas tau kawm tiav los pab thiab cov kws pab tswv yim pub dawb.


Rau cov neeg uas muaj teeb meem txog kev quav yeeb tshuaj lossis muaj teeb meem txog kev nyuaj siab rau yam teeb meem uas nws yeej ib txwm muaj lossis tej teeb meem uas yog tib neeg tsim, lub teb chaws Tus Xov Tooj Pab Cuam Kev Ntxhov Siab (Disaster Distress Helpline) muab kev pab tawm tswv yim lossis pab txhawb daws teeb meem 24/7, 365-hnub rau ib xyoos.  Hu 800-985-5990 los tham nrog ib tus kws pab tawm tswv yim. Nias ntawm no yog xav puab ntxiv: https://www.samhsa.gov/find-help/disaster-distress-helpline


Lus Qhia Cia: Lub website no tsuas muab sau uas lus Askiv thiab Mev xwb.  


Lus Qhia Cia: Tus Xov Tooj Pab Cuam Kev Ntxhov Siab qhov kev pab cuam hauv xov tooj tsuas yog hais lus Askiv thiab lus Mev xwb.


California HOPE (CalHOPE) muab kev pab txhawb daws teeb meem rau cov zej zog uas raug kev puas tsuaj los ntawm teeb meem muaj thoob teb chaws. Qhov kev pab cuam no yog ib qho Kev Pab Cuam Tawm Tswv Yim Daws Teeb Meem thiab Qhia Txog Cov Kev Los Daws Teeb Meem (Crisis Counseling Assistance and Training Program; CCP, raws li hauv lus Askiv) uas tau pab nyiaj los ntawm Tsoom Fwv Teb Chaws Lub Koom Haum Tswj Xwm Txheej Ceev (Federal Emergency Management Agency; FEMA, raws li sau hauv lus Askiv), thiab yog California Lub Tuam Tsev Tswj Kev Pab Cuam Saib Xyuas Kho Mob (California Department of Health Care Services; DHCS, raws li sau hauv lus Askiv) uas tsum khiav hauj lwm. Rau kev paub ntxiv, mus saib lub CalHOPE lub vev xaib los sis hu rau lub CalHOPE Tus Xov Tooj Muab Kev Pab ntawm 833-317-HOPE (4673).


Lus Qhia Cia: Tus Xov Tooj Pab Cuam Kev Ntxhov Siab qhov kev pab cuam hauv xov tooj tsuas yog hais lus Askiv thiab lus Mev xwb.


Nias ntawm no yog xav paub ntxiv: https://www.fema.gov/  (Lus Qhia Cia: Lub website no tsuas muab sau uas lus Askiv thiab Mev xwb.)  


thiab https://www.dhcs.ca.gov/Pages/default.aspx


Lub Teb Chaws Tus Xov Tooj Pab Cuam Thaum Muaj Kev Sib Ntaus Sib Ceg Hauv Tsev Neeg (National Domestic Violence Hotline) muaj cov neeg uas tau txais kev kawm tiav qhia zoo thiab ua haujlwm 24 teev txhua hnub, 7 hnub rau ib asthiv, los muab cov kev lossis lus qhia tseem ceeb thiab pab txhawb rau cov neeg uas tau dim tawm los ntawm kev sib ntaus sib ceg hauv tsev neeg. Nias ntawm no yog xav paub ntxiv: https://www.thehotline.org/.


Lus Qhia Cia: Lub website no tsuas muab sau uas lus Askiv thiab Mev xwb.  


Lub Teb Chaws Lub Koom Haum Saib Xyuas Teeb Meem Txog Kev Noj Zaub Mov (National Eating Disorders Association; NEDA, raws li sau hauv lus Askiv) muab cov kev lossis lus qhia thiab cov chaw muab kev pab tso rau hauv lawv lub website kom pab txhawb tau rau cov neeg thiab cov tsev neeg uas muaj teeb meem txog kev noj zaub mov. Nias ntawm no yog xav paub ntxiv: https://www.nationaleatingdisorders.org/learn/general-information/recovery


Lus Qhia Cia: Lub website no tsuas muab sau uas lus Askiv thiab Mev xwb.  


Txuas ntxiv, lub koom haum NEDA muab cov khoom pab rau cov niam txiv, cov kws qhia ntawv thiab tej tus neeg uas xav nkag siab txog qhov kev pab txhawb rau tus neeg uas lawv hlub uas ntsib teeb meem txog kev noj zaub mov. Nias ntawm no yog xav paub ntxiv: https://www.nationaleatingdisorders.org/toolkits.


Lus Qhia Cia: Lub website no tsuas muab sau uas lus Askiv xwb.  


TUS XOV TOOJ NUG KEV PAB LOS NTAWM TUS KWS TU NEEG MOB

Yog tias koj lossis koj tus menyuam muaj lus nug txog ib yam mob twg, hu rau koj tus kws kho mob. Yog tias koj hu tsis tau koj tus kws kho mob, hu rau lub Alliance Tus Xov Tooj Nug Kev Pab Los Ntawm Tus Kws Tu Neeg Mob. Peb cov tswvcuab hu tau rau tus xov tooj no 24 teev rau ib hnub, 7 hnub rau ib asthiv. Ib tus kws tu neeg mob yuav teb tau koj cov lus nug txog koj yam mob thiab qhia kom koj paub tu koj yam mob, thiab pab kom koj mus cuag tau ib tus kws kho mob.


Woman on 24 HOUR NURSE ADVICE LINE

Hu rau 844-971-8907 lossis rau Tus Xov Tooj Pab Cuam Cov Neeg Uas Tsis Hnov Lus lossis Hais Tsis Taus Lus (TTY: Ntaus 7-1-1).
 

Members | Miembros | Cov Tswvcuab | Providers | Community | About Us | Facebook Icon | LinkedIn Icon

2020 Central California Alliance for Health®