Thov ID Cards, Phau Ntawvtes, thiab Phau Ntawv Teev Cov Kws Khomob

Thov muab koj cov kev qhia hauv qab no rau peb.

Tej kab uas muaj lub cim hnubqub (*) koj yuavtsum tau ua.

Alliance ID# lossis SSN:*
Lub Npe:*
Lub Xeem:*
Hnub Yug:*
Chaw Nyob:*
Chaw Nyob (Sau ntxiv rau ntawm no tau):
Nroog:*
Xeev:*
Zip Code:*  
Xovtooj hauv Tsev:*  
Nws puas yog ib lub chaw nyob tshiab?

Thov xa rau kuv: