Thov ID Cards, Phau Ntawvtes, thiab Phau Ntawv Teev Cov Kws Khomob

Thov muab koj cov kev qhia hauv qab no rau peb.

Tej zaum nws yuav siv sijhawm li 7 – 10 hnub ua haujlwm ua ntej koj mamli txais cov ntaub ntawv uas koj tau thov rau.

Tej kab uas muaj lub cim hnubqub (*) koj yuavtsum tau ua.

Tus Lej Ntawm Koj Daim Npav Alliance:*
Plaub tus lej tom qab ntawm koj tus Lej Social Security:
Lub Npe:*
Lub Xeem:*
Hnub Yug:*
Chaw Nyob:*
Chaw Nyob (Sau ntxiv rau ntawm no tau):
Nroog:*
Xeev:*
Zip Code:*  
Xovtooj hauv Tsev:*  
Nws puas yog ib lub chaw nyob tshiab?

Thov xa rau kuv: