CCS Qhov Kev Npaj Kho Mob Rau Cov Menyuam Yaus

Pib lub Xya Hli Ntuj Tim 1, cov menyuam yaus uas nkag nyob hauv qhov kev pab kho mob CCS thiab yog ib tus tswvcuab ntawm lub Alliance yuav tau lawv tus mob uas ntsuas xyuas tau hauv CCS raug pab them nqi los ntawm lub Alliance tsis yog lub cheeb nroog qhov kev pab kho mob CCS hauv zej zog. Qhov kev hloov no hu tias Qhov Kev Npaj Kho Mob Rau Cov Menyuam Yaus (Whole Child Model; WCM, raws li sau hauv lus Askiv). Lub hom phiaj yog los pab saib xyuas cov kev kho mob los ntawm tus thawj kws kho mob, tus kws kho mob uas paub txog ib yam mob zoo heev thiab lwm cov kev kho mob thiab kev pab cuam kho mob. Lub hom phiaj tseem ntawm qhov no yog los pab saib xyuas kev kho mob rau cov neeg no kom zoo dua. Lub Alliance ua haujlwm tib zoo nrog lub cheeb nroog qhov kev pab kho mob CCS hauv zej zog thiab CCS cov kws kho mob uas raug pom zoo kom txhua yam uas yuav hloov mus zoo thiab kom tsis txhob muaj kev cuam tshuam rau cov kev pab saib xyuas.


“Kev hloov kom zoo los ntawm qhov kev pab kho mob CCS mus rau qhov kev npaj kho mob WCM yog qhov tseem ceeb tshaj plaws rau lub Alliance. Lub Alliance cog lus saib xyuas kom CCS cov menyuam yaus thiab lawv tsev neeg txais tau kev pab saib xyuas zoo tshaj plaws thiab kev pab cuam tswj xyuas los ntawm ib pab pawg kws tswj kev tu xyuas —cov kws tu neeg mob, cov kws pab saib xyuas cov kev kho thiab cov kws ua haujlwm pab pej xeem lossis cov neeg txom nyem— nrog rau CCS cov kws kho mob uas mob siab ua haujlwm hauv zej zog ntawm peb peb lub cheeb nroog no.”

– Stephanie Sonnenshine, tus thawj coj ntawm lub Alliance


Yog koj muaj lus nug txog Qhov Kev Npaj Kho Mob Rau Cov Menyuam Yaus,
thov hu tuaj rau peb ntawm 1 (800) 700-3874.Qhov Kev Npaj Kho Mob Rau Cov Menyuam Yaus yog dabtsi?

Nyob rau xyoo 2016, lub Xeev California Pab Pawg Tsim Cai pom zoo rau txoj cai hu tias Senate Bill 586 uas yog txoj cai uas tsim tau qhov Qhov Kev Npaj Kho Mob Rau Cov Menyuam Yaus. Lub Tuam Tsev Haujlwm Saib Xyuas Cov Kev Pab Kho Mob (California Department of Health Care Services; DHCS, raws li sau hauv lus Askiv) yog lub tuam tsev uas saib xyuas cov kev hloov ntawm lub xeev California Kev Pab Kho Mob Rau Cov Menyuam Yaus (California Children’s Services; CCS, raws li sau hauv lus Askiv) los mus rau Medi-Cal Cov Kev Tswj Kev Npaj Kho Mob (Medi-Cal Managed Care Plans). Lub Alliance yog ib qho kev npaj kho mob ntawm cov no.


Lub hom phiaj ntawv qhov kev hloov no yog los ua kom zoo dua qhov kev pab saib xyuas kev kho mob los ntawm kev pab tswj xyuas cov kev pab cuam kho mob los ntawm qhov kev npaj kho mob xwb. Tagrho cov kev kho mob yuav raug pab them nqi thiab pab saib xyuas los ntawm lub Alliance. Kev npaj saib xyuas kho mob yuav tsis siv ob txoj kev npaj kho mob lawm, cov kws kho mob thiab tsev neeg yuav siv tib txoj kev npaj kho mob xwb.


Ua ntej tsis tau muaj qhov kev npaj kho mob WCM, kev pab saib xyuas thiab kev pab cuam rau tus menyaum yaus tus mob ntawm CCS raug tswj xyuas los ntawm lub Cheeb Nroog Kev Pab Kho Mob CCS, thiab cov kev pab saib xyuas thiab kev pab cuam rau cov kev mob uas tsis yog-CCS yog los ntawm qhov kev npaj kho mob. Qhov Kev Npaj Kho Mob Rau Cov Menyuam Yaus yog los pab cov menyuam yaus thiab cov hluas uas muaj noob nyoog qis dua 21 xyoos uas muaj mob tshwj xeeb thiab muaj feem txais vim tus mob, kev tau nyiaj txiag tsawg lossis chaw nyob.


Yog xav paub ntxiv, thov mus xyuas peb daim ntawv FAQ (daim ntawv uas hais txog Cov Lus Uas Nquag Nug).

Cov Lus Qhia: Alliance Cov Kev Pab Cuam

Nias daim duab yog xav nyeem txog cov lus qhia thiab/lossis yog xav muab luam tawm.


English Spanish Hmong

CCS Qhov Kev Npaj Kho Mob Rau Cov Menyuam Yaus (Whole Child Model; WCM) Cov Rooj Sib Tham Hauv Zej Zog

Tuaj koom peb! Lub Alliance yuav muaj cov rooj sib tham hauv txhua lub cheeb nroog los pab koj kawm txog CCS Qhov Kev Npaj Kho Mob Rau Cov Menyuam Yaus. Tuaj ntsib cov koom haum rau pej xeem thiab cov koom haum hauv zej zog thiab cov neeg ua haujlwm rau lub Alliance los pab txhawb koj cov menyuam yaus. Peb nyob ntawm no los pab koj thiab teb koj cov lus nug.

Hu tuaj rau peb los ncuv koj lub npe tuaj koom thiab qhia peb seb koj puas xav tau kev pab dabtsi thaum tuaj txog: 1 (800) 700-3874.


Past Community Forum Presentation

May 24 – Ntaub Ntawv Qhia - Lus Askiv
Mayo 24 – Ntaub Ntawv Qhia – Lus Askiv
Lus Hmoob Tsis Tau Txiav Txim (TBD, raws li sau hauv lus Askiv)


June 11 – Ntaub Ntawv Qhia - English
Junio 11 – Ntaub Ntawv Qhia – Spanish
Lub Rau Hli 11 - Kev nthuav qhia - Hmong


Peb muab tau cov kev pab rau kev txhais lus siv tes piav, kev sau lus cia, thiab kev sau cov ntaub ntawv kom loj. Thov hu xov tooj xya hnub ua ntej lub rooj sib tham peb thiaj li npaj tau cov kev pab no rau koj.

Yog koj muaj lus nug txog Qhov Kev Npaj Kho Mob Rau Cov Menyuam Yaus, thov hu tuaj rau peb ntawm 1 (800) 700-3874.


Qhov Kev Npaj Kho Mob Rau Cov Menyuam Yaus Pab Neeg Tawm Tswvyim Los Pab Cov Tsev Neeg


Tuaj koom peb Qhov Kev Npaj Kho Mob Rau Cov Menyuam Yaus Pab Neeg Tawm Tswvyim Los Pab Cov Tsev Neeg lossis Tuaj Koom Ib Rooj Sib Tham


Ua tsaug rau koj qhov kev xav tuaj koom rau Qhov Kev Npaj Kho Mob Rau Cov Menyuam Yaus Pab Neeg Tawm Tswvyim Los Pab Cov Tsev Neeg (Whole Child Model Family Advisory Committee, WCMFAC, raws li sau hauv lus Askiv) rau Central California Alliance for Health (lub Alliance) hauv cov cheeb nroog Santa Cruz, Monterey thiab Merced.

Lub WCMFAC yuav muaj cov tib neeg uas yuav los sawv cev hais txog cov teeb meem thiab kev txhawj xeeb ntawm txhua txhua tsev neeg uas muaj cov menyuam yaus uas yuav tsum tau kev pab kho mob tshwj xeem. Peb xav thov kom cov neeg tuaj koom hauv lub WCMFAC yuav tuav txoj haujlwm no rau lub sijhawm tsawg kawg yog rau ib xyoos.

Koj tsis tas yuav yog ib tug neeg tawm tswvyim es koj thiaj li tuaj koom tau ib lub rooj sib tham. Koj tuaj mloog lossis tuaj qhia siab los tau.

Lub WCMFAC rooj sib tham yuav muaj nyob rau txhua txhua lub Alliance cheeb nroog cov chav ua haujlwm yuav siv video conference (kev sib tham nyob rau hauv T.V.). Cov rooj sib tham yuav siv sijhawm li cuaj caum (90) feeb.


Xyoo 2021 Cov Hnub Tim Rau Cov Rooj Sib Tham

Hnub Monday, January 11 Thaum 1:30 p.m. mus txog 3 p.m.
Hnub Monday, March 8 Thaum 1:30 p.m. mus txog 3 p.m.
Hnub Monday, May 10 Thaum 1:30 p.m. mus txog 3 p.m.
Hnub Monday, July 12 Thaum 1:30 p.m. mus txog 3 p.m.
Hnub Monday, September 13 Thaum 1:30 p.m. mus txog 3 p.m.
Hnub Monday, November 8 Thaum 1:30 p.m. mus txog 3 p.m.

Thov mus ncu npe rau tom lub chaw txais tos.
Yog hais tias koj muaj lug nug, thov hu rau Maria Marquez ntawm (831) 755-6061.


Lub Alliance Cov Chav Ua Haujlwm

Santa Cruz County

Monterey County

Merced County

1600 Green Hills Road, Suite 101
Scotts Valley, CA 95066
(831) 430-5500
950 E. Blanco Road, Suite 101
Salinas, CA 93901
(831) 755-6000
530 West 16th Street, Suite B
Merced, CA 95340
(209) 381-5300

Yog koj xav tuaj koom sawv cev hauv pab neeg tawm tswvyim, nias saib daim ntawv tso npe saum Internet, theej tawm daim ntawv thov nkag, lossis hu 1 (800) 700-3874 es mam li xa ib daim ntawv thov nkag tuaj rau koj. Sau daim ntawv thov nkag kom tiav thiab muab xa tuaj lossis xa email rov tuaj rau lub Alliance:

Administrative Specialist - Regional Operations
Central California Alliance for Health
950 E. Blanco Road Suite 101
Salinas, CA 93901

Yog koj xav paub ntxiv txog pab neeg WCMFAC, thov mus xyuas daim ntawv uas hais txog Cov Lus Nquag Nug ntawm lub website no.


Yog koj xav tau kev pab txhais lus, peb muaj ib tug xov tooj uas yuav pab nrhiav ib tug kws pab txhais lus uas tham koj hom lus. Rau Tux Xov Tooj Pab Cuam Cov Neeg Uas Tsis Hnov Lus lossis Hais Lus Tsis Tau, hu 1 (800) 735-2929 (TTY: Ntau 7-1-1).


“Sawv cev ntawm lub Alliance, kuv ua koj tsaug rau koj qhov kev sawv cev hauv lub WCM Pab Neeg Tawm Tswvyim Los Pab Cov Tsev Neeg.”

– Stephanie Sonnenshine, CEO (Lub Alliance Tus Thawj Coj)


Cov Kev Pab Rau Neeg Zej Zog

 

 

 

 

 

Members | Miembros | Cov Tswvcuab | Providers | Community | About Us | Facebook Icon | LinkedIn Icon

2020 Central California Alliance for Health®