Cov Kev Pab Cuam Rau Kev Noj Qab Haus Huv thiab Kev Nyab Xeeb


Lub Alliance ua haujlwm nrog ntau ntau lub koom haus rau zej zog thiab cov keb pab cuam uas nyob hauv peb cov cheeb tsam kho mob Santa Cruz, Monterey thiab Merced cov cheeb nroog. Cov kev pab cuam muab kev pab thiab kev pab qhia txog:

• Kev Pab Kho Cwj Pwm/Kev Pab Kho Mob Kev Nyuaj Siab lossis Puas Hlwb
• Kev Noj Zaub Mov Zoo/Kev Nquag Siv Dag Zog
• Kev Tswj Tus Mob/Kev Xaiv Lwm Yam Kho Mob
• Kev Pab Cuam Txhawb Kev Saib Xyuas Los Ntawm Lwm Tus/Kev Cuam Tshuam
   Los Ntawm Kev Raug Ntaus lossis Txim Txom Los Ntawm Kev Txij Nkawm
   lossis Kev Nkauj Nraug
• Kev Tso Tseg Siv Yeeb Tshuaj lossis Dej Cawv/Kev Thum Haus Luam Yeeb

Cov sijhawm teem tseg rau cov cheeb nroog hauv qab muaj lug qhia txog cov kev pab cuam los ntawm cov koom haus rau zej zog thiab lub Alliance cov hoob kawm lossis kev pab cuam uas tsis tham them, tau them tsawg, lossis tau them nyob ntawd koj them tau li cas los pab cov tswvcuab nyob ib lub neej noj qab haus huv.

Nias hauv qab rau ntawd koj lub cheeb nroog los paub ntxiv txog cov chaw uas muaj kev pab hauv koj cheeb tsam.


Cov Sijhawm Teem Tseg Uas Qhia Txog Kev Noj Qab Haus Huv thiab Kev Noj Qab Nyob Zoo: Lub Ib Hli Ntuj-Lub Peb Hli Ntuj 2020


   • Merced

 

Lub Alliance tsis lav tias cov kev pab cuam uas muaj li ntawd no yuav zoo lossis yuav muaj cov hoob kawm uas qhib thiab peb tsis muaj kev cog lug nrog lossis muab kev xwm txaus qhia rau cov kws muab kev pab cuam no.


 

 

 

 

 

 

 

Members | Miembros | Cov Tswvcuab | Providers | Community | About Us | Facebook Icon | LinkedIn Icon

2020 Central California Alliance for Health®