Kev Thov Hais Kev Tsis Txaus Siab


Peb muaj ib txoj kev hais kev tsis txaus siab los pab koj daws cov teebmeem uas koj muaj nrog ib tus kws khomob, txog kev yuav tej yam khoom siv khomob, lossis nrog peb. Raws li koj yog lub Alliance tus tswvcuab, koj muaj cai sau ntawv mus hais kev tsis txaus siab txog tej yam xwsli:

• Kev tau tos ntev mam li tau ntsib tus kws khomob lossis mam li tau sijhawm teem mus ntsib
• Kev tsis txaus siab rau qhov uas lawv tau ua rau koj thaum koj mus ntsib tus kws kho mob

• Koj raug them lossis raug hais kom them rau tej yam kev khomob uas koj xav tias tsimnyog txoj kev npaj khomob them rau

• Koj tsis txaus siab rau yam kev khomob uas koj tau txais

• Koj xav tias lub Alliance tsis saib xyuas kom zoo cov kev zoo tswv tsis pub lwm tus paub txog koj lossis koj li ntaub ntawv kho mob

Yog koj txiavtxim siab hais kev tsis txaus siab yuav, koj sau tau ntawv mus hais, mus hais tim ntsej tim muag lossis ua ntawv hauv Internet. Yog koj txiavtxim siab yuav sau ntawv mus hais, peb yuav xa ib daim ntawv tuaj rau koj ua nrog rau kev qhia tias yuav ua daim ntawv licas. Peb tseem yuav xa ib daim ntawv uas qhia txog koj cov cai hauv kev hais kev tsis txaus siab. Koj kuj mus nqa tau daim ntawv ua hais kev tsis txaus siab hauv koj tus PCP (raws li sau hauv lus Askiv) lub chaw ua haujlwm.

Thaum koj ua ib qho kev hais kev tsis txaus siab, peb yuav sau ntawv tuaj teb koj uas tsis pub dhau 5 hnub los qhia tias peb tau txais koj txoj kev hais kev tsis txaus siab lawm. Peb yuav teb tuaj rau koj tias peb xav muab nws daws mus licas uas tsis pub dhau 30 hnub. Yog hais tias koj yog Medi-Cal ib tug tswvcuab thiab koj tau thov rov hais kev tsis txaus siab nrog lub Alliance thiab koj tau txais daim ntawv ceeb toom txog kev thov rov hais qhov kev tsis txaus siab, lossis yog hais tias lub Alliance tsis tau txiav txim lossis tsis tau teb raws li cov sijhawm sau saum toj, koj tuaj yeem thov rau ib qho Kev Mus Hais Kev Ncaj Ncees rau ntawm lub Lub Tuam Tsev Haujlwm Muab Kev Pab Rau Cov Pej Xeem (Department of Social Services; DSS, raws li sau hauv lus Askiv).

Yog koj hais tias koj yog ib tug tswvcuab nyob rau hauv Cov Kev Pab Txhawb Hauv Vaj Tse (In-Home Support Services; IHSS, raws li sau hauv lus Askiv), koj tuaj yeem thov rau ib qho Kev Tshuaj Xyuas Txog Kev Kho Mob (Independent Medical Review; IMR, raws li sau hauv lus Askiv) rau ntawm Lub Tuam Tsev Tswj Kev Pab Kho Mob (Department of Managed Health Care; DMHC, raws li sau hauv lus Askiv).

Daim Ntawv Hais Kev Tsis Txaus Siab