Kev Hais Kev Tsis Txaus Siab


Peb muaj ib txoj kev hais kev tsis txaus siab los pab koj daws cov teebmeem uas koj muaj nrog ib tus kws khomob, txog kev yuav tej yam khoom siv khomob, lossis nrog peb. Raws li koj yog lub Alliance tus tswvcuab, koj muaj cai sau ntawv mus hais kev tsis txaus siab txog tej yam xwsli:

• Kev tau tos ntev mam li tau ntsib tus kws khomob lossis mam li tau sijhawm teem mus ntsib
• Kev tsis txaus siab rau qhov uas lawv tau ua rau koj thaum koj mus ntsib tus kws kho mob

• Koj raug them lossis raug hais kom them rau tej yam kev khomob uas koj xav tias tsimnyog txoj kev npaj khomob them rau

• Koj tsis txaus siab rau yam kev khomob uas koj tau txais

• Koj xav tias lub Alliance tsis saib xyuas kom zoo cov kev zoo tswv tsis pub lwm tus paub txog koj lossis koj li ntaub ntawv kho mob

Yog koj txiavtxim siab hais kev tsis txaus siab yuav, koj sau tau ntawv mus hais, mus hais tim ntsej tim muag lossis ua ntawv hauv Internet. Yog koj txiavtxim siab yuav sau ntawv mus hais, peb yuav xa ib daim ntawv tuaj rau koj ua nrog rau kev qhia tias yuav ua daim ntawv licas. Peb tseem yuav xa ib daim ntawv uas qhia txog koj cov cai hauv kev hais kev tsis txaus siab. Koj kuj mus nqa tau daim ntawv ua hais kev tsis txaus siab hauv koj tus PCP (raws li sau hauv lus Askiv) lub chaw ua haujlwm.

Thaum koj hais kev tsis txaus siab, peb yuav sau ntawv tuaj teb koj tsis pub dhau 5 hnub tias peb tau txais koj txoj kev tsis txaus siab lawm. Peb yuav teb tuaj rau koj tias peb xav muab nws daws mus licas tsis pub dhau 30 hnub. Yog hais tias koj tsis txaus siab rau qhov kev daws teeb meem uas peb tau muab rau koj thiab koj yog Medi-Cal ib tug tswvcuab, koj muaj txoj cai ua ntaub ntawv los thov Kev Mus Hais Raws Kev Ncaj Ncees los ntawm lub Department of Social Services (Lub Tuam Tsev Haujlwm Muab Kev Pab Rau Cov Pej Xeem; DSS, raws li sau hauv lus Askiv).
Yog koj muaj ib qhov teebmeem lossis kev txhawj xeeb, lossis xav hais kev tsis txaus siab, thov hu rau peb lub Chaw Pab Cuam Tswvcuab ntawm (800) 700-3874 ext. 5513 lossis Tus Neeg Saib Kev Hais Kev Tsis Txaus Siab ntawm (800) 700-3874 ext. 5525. Lossis koj ua tau ntawv hais kev tsis txaus siab hauv Internet thaum koj nias qhov txuas mus rau hauv qab no.

Daim Ntawv Hais Kev Tsis Txaus Siab