Cov Ntaub Ntawv Foos thiab Cov Kev Pab lossis Lus Pab Qhia


Cov lus teev tseg hauv qab no yog cov ntaub ntawv foos thiab kev pab cuam lossis lus pab qhia uas tej zaum koj xav tau raws li ib tus Alliance tswvcuab. Yog koj xav tau kev pab, hu rau lub Alliance Lub Chaw Pab Cuam Tswvcuab ntawm
(800) 700-3874.

Daim Ntawv Ceeb Toom Txog Kev Txwv Tsis Pub Lwm Tus Paub Txog (Notice of Privacy Practices; NPP) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Members | Miembros | Cov Tswvcuab | Providers | Community | About Us | 2019 Central California Alliance for Health®