Cov Kev Khomob

Lub Alliance muaj ntau txoj kev khomob los pab kom peb cov tswvcuab muaj kev nojqab haushuv. Peb tseem muaj cov ntawv qhia thiab tej phau ntawv meme uas qhia txog ntau yam mob. Cov ntawv qhia yog qhia txog tej yam xwsli kev mob plawv, kev npaj tsevneeg, kev ua niamtxiv, kev tu cov kaus hniav, kev nyuaj siab, kev laus, kev noj tej zaubmov uas zoo, kev tawm dagzog, cov kabmob kascees, kev tu-siab lossis ntsoos, kev tivthaiv kom tsis txhob raug mob, cancer, kev siv tshuaj kom cobphum, cov kev kuaj mob tivthaiv, thiab lwm yam. Peb tseem yuav xa tau cov ntawv qhia txog txhua yam kev mob thiab kev khomob uas teev rau hauv qab no.


Lwm Cov Kev Muab Nqizog rau Tswvcuab. Nias qhov no mus nrhia.


Koj puas xav tau kev pab xaiv lossis hloov koj tus kws kho mob? Yog koj xav paub ntxiv, thov nias qhov no.


Yog xav paub ntxiv txog cov kev pabcuam no, koj nrog tau ib ib tus neeg saib Cov Kev Khomob tham thaum 8:00 a.m. txog 5:00 p.m. Monday txog Friday los ntawm kev hu mus rau Phab Qhia Kev Nojqab Haushuv ntawm (800) 700-3874 ext. 5580.

Kev Mob Hawbpob

Healthy Breathing for Life Program (Txoj kev pabcuam Kom Ua Tau Pa Yoojyim Mus Tas Simneej)

Lub Alliance kam them rau qee cov kev mus kawm thiab cov hoob uas qhia txog kev mob hawbpob. Koj thiab koj tus menyuam yuav kawm txog cov kev tswj kev mob hawbpob. Koj tseem yuav kawm txog cov kev txo kom tsis txhob muaj mob hawbpob thiab cov kev siv tshuaj uas zoo tshaj.

Txoj Kev Npaj Rau Kev Mob Hawbpob (AAP) yuav pab kom cov tibneeg paub los tswj lawv tus mob hawbpob. Nws tseem yuav qhia rau lawv tias yuav tau ua licas thaum muaj mob hawbpob xwmtxheej ceev. Yog koj lossis koj tus menyuam muaj mob hawbpob, nrog koj tus kws khomob tham txog kev los tsim ib txoj AAP.


Kev Pub Niam Mis

Healthy Moms and Healthy Babies Program (Txoj kev pabcuam Kom Cov Leej Niam thiab Menyuam Mosliab Nojqab Haushuv)

Niam mis yog ib yam uas zoo tshaj rau cov menyuam mos liab. Koj puas paub tias cov menyuam uas noj niam mis muaj kev nojqab haushuv tshaj li cov menyuam uas noj mis poom (formula)? Qhia rau koj tus kws khomob paub tias koj xav pub niam mis rau koj tus menyuam noj.


Lub Alliance yuav pab qhia koj tau txog kev pub niam mis rau koj tus menyuam noj. Pab xa tau ib cov ntawv qhia tuaj rau koj. Peb tseem qhia tau koj txog cov hoob kawm uas nyob ze rau koj thiab. Yog koj muaj teebmeem lossis lus nug dabtsi txog kev pub niam mis rau menyuam noj tomqab uas koj tus menyuam yug los, koj mus ntsib tau peb ib tus Neeg Qhia Kev Pub Niam Mis Rau Menyuam Noj.


Lub Alliance yuav kam them rau lub tshuab nqus mis yog koj pub tsis tau mis rau menyuam noj ntawm koj tuskheej. Koj tseem yuav yuav tau ib lub tshuab nqus mis yog tias koj rov mus ua haujlwm lossis kawm ntawv tomqab uas koj yug koj mus menyuam mosliab tas.


(Mus xyuas phaj "Kev Xeebtub" hauv qab no mus nyeem ntxiv txog txoj kev pabcuam Healthy Moms and Healthy Babies.)


Ntshav Qabzib

Live Better with Diabetes Program (Txoj kev pabcuam Ua Lub Neej Zoo nrog Kev Mob Ntshav Qabzib)

Lub Alliance kam them rau qee yam kev mus kawm thiab cov hoob uas qhia txog kev mob ntshav qabzib rau cov tswvcuab uas muaj hnub nyoog 18 xyoos rov saud. Koj yuav kawm txog kev tswj kev mob ntshav qabzib. Koj yuav kawm txog kev noj tej zaubmov uas zoo, kev tawm dagzog, thiab txo kev nyuaj siab. Koj tseem yuav kawm txog kev ntsuas koj cov ntshav qabzib thiab kev noj (siv) tshuaj, thaum yuav tau noj (siv). (Hu rau California Kev Khomob Rau Menyuam Yaus (California Children's Services) hauv koj lub county mus nug txog cov kev mus kawm thiab cov hoob qhia yog tias koj tus menyuam muaj mob ntshav qabzib.)


Kev Xeebtub

Txoj kev pabcuam Healthy Moms and Healthy Babies

Xyuas kom koj tus menyuam mosliab muaj kev nojqab haushuv! Nws tseemceeb heev uas koj yuav tau mus ntsib kws khomob tsis pub dhau thawj 13 lub limtiam uas koj xeebtub. Hauv cov kev mus ntsib no, koj tus kws khomob yuav kuaj saib koj thiab koj tus menyuam mosliab hauv plab puas nojqab nyob zoo. Nws tseem yuav xyuas kom koj tau txais cov kev kuaj uas koj tsimnyog yuav tau mus kuaj. Nco ntsoov mus ntsib koj tus kws khomob tomqab koj yug koj tus menyuam mosliab tas, thiab. (Mus xyuas phaj "Kev Pub Niam Mis" saumtoj no txog kev qhia txog kev pub niam mis rau menyuam noj thiab kev yuav lub tshuab nqus mis.)


*Kev Muab Nqizog rau Tswvcuab ~ Cov tswvcuab uas xeebutb
Kev Kuaj Menyuam hauv Plab: Mus ntsib koj tus kws khomob hauv thawj 13 lub limtiam uas koj xeebtub.

Yog koj ua li no, koj yuav tau txais ib daim gift card $25 los ntawm lub Alliance. No yog ib feem hauv peb txoj kev Muab Nqizog rau Tswvcuab. Daim gift card tsuas yog rau cov kev mus ntsib koj tus kws khomob rau lossis uantej lub Ib Hlis 1, 2011 nkaus xwb.


Koj tseem yuav tau txais ib daim gift card yog tias koj twb xeebtub lawm thaum uas koj los ua lub Alliance ib tus tswvcuab. Tsuas yog nco ntsoov mus ntsib koj tus kws khomob mus kuaj menyuam hauv plab tsis pub dhau 42 hnub tomqab uas koj dhau los ua lub Alliance ib tus tswvcuab.


*Kev Muab Nqizog rau Tswvcuab ~ Cov niam tshiab

Kev Mus Kuaj Tomqab Yug Menyuam Tas: Mus ntsib koj tus kws khomob li 21 rau 56 hnub tomqab uas koj yug menyuam tas.

Cov leej niam uas mus ntsib lawv tus kws khomob li 21 rau 56 hnub tomqab yug menyuam tas yuav tau txais ib daim gift card $25.


Kev Txo Phaus

Kawm cov kev noj cov zaub mov uas zoo thiab muaj kev tawm dagzog ntau tshaj qub. Peb yuav xa tau cov ntawv qhia uas muaj cov tswvyim zoo thiab yuav pab tau tuaj rau koj. Koj yuav nrog tau peb ib tus neeg ua haujlwm tham txog cov kev noj cov zaubmov uas zoo. Peb tseem yuav qhia tau koj txog cov kev tawm dagzog uas yog ua dawb lossis yuav nqi tsawg uas muaj nyob rau hauv loj lub cheebtsam. Cov kev hloov meme los yuav pab tau ntau lawm!


Txoj Kev Pabcuam Kom Txo Phaus (Weight Watchers)
Cov tswvcuab uas rog heev yuav mus koom tau txoj kev Txo Phaus (Weight Watchers) hauv lub Alliance. Cov tswvcuab yuavtsum yog muaj lub Alliance ua lawv lub thawj fajseeb khomob. Qhov no tsis yog ib txoj kev tau txais hauv lub Alliance; nws tsuas muaj ib cov chaw tsis ntau rau cov tswvcuab hauv lub Alliance hauv tej lub xyoos xwb. Txoj kev pabcuam no yog muaj rau cov laus xwb, tabsis qee cov menyuam yaus hnub nyoog 15 xyoos rov saud yuav mus koom tau. Nrog koj tus kws khomob tham txog koj qhov kev hnyav. Nug nws saib puas tsimnyog muab koj xa mus rau txoj kev pabcuam no.


Healthy Weight for Life Program (Txoj kev pabcuam Cia Lub Cev Hnyav Kom Haum Yuav Pab Tau Muaj Kev Noj Qab Nyob Zoo Mus Tag Tiam)

*Kev Muab Nqizog rau Tswvcuab ~ Cov menyuam yaus thiab cov hluas hnub nyoog 2 txog 18 xyoo

Rog heev yuav ua rau cov menyuam yaus muaj mob. Ib txoj kev ntsuas kev hnyav yog hu ua Body Mass Index (BMI). BMI yog ib tus lej uas xam raws nws qhov siab thiab qhov hnyav. BMI yuav qhia tau rau koj tus kws khomob tias koj tus menyuam qhov kev hnyav puas yog qhov zoo lossis tsis zoo, uas yog xam raws nws lub hnnub nyoog thiab qhov uas nws yog tub lossis ntxhais. Yog koj tus menyuam qhov BMI tsis yog qhov zoo, koj tus menyuam tus kws khomob yuav qhia rau peb paub.


*Kev Muab Nqizog rau Tswvcuab ~ Yog koj tus menyuam txo tau ib qhov kev hnyav li uas teem tseg hauv rau lub hlis, nws yuav tau txais ib daim gift card $25. Nws lub npe tseem yuav raug muab tso rau hauv kev rho npe saib puas yeej ib lub tsheb kaujvab caij nce roob (mountain bike) tshiab! Nrog koj tus kws khomob tham txog koj tus menyuam qhov kev hnyav. Nug nws saib koj tus menyuam puas tsimnyog raug xa mus rau txoj kev pabcuam no.


Kev Ua Niamtxiv

Phau Ntawv Pub Dawb "What To Do When Your Child Gets Sick (Yuav Ua Licas Thaum Koj Tus Menyuam Mob)".
Koj puas paub tias yuav ua licas thaum koj tus menyuam kubcev? Yog tias koj tus menyuam muaj dabtsi los paug rau nws lub qhovmuag lawm nev? Peb xa tau ib phau ntawv dawb tuaj rau koj hu ua, "What To Do When Your Child Gets Sick". Phau ntawv no yuav teb tau cov lus nug uas koj muaj txog kev yuav pab ib tus menyuam uas mob lossis raug mob. Koj yuav nyeem thiab paub tias thaum twg yuav tau hu rau koj tus kws khomob thiab thaum twg yuav tau hu rau 911.


Phau ntawv no tsuas yog ib phau ua qauv qhia nkaus xwb. Nco ntsoov nrog koj tus kws khomob tham txog tias yuav tau ua licas thaum koj tus menyuam mob.


Kev Txhaj Tshuaj Tivthaiv (Tshuaj Txhaj)

Xyuas kom koj thiab koj tus menyuam txhaj tas nej cov tshuaj tivthaiv xwv thiaj muaj kev nojqab haushuv. Nrog koj tus kws khomob tham tias koj tseem yuav tau txhaj cov tshuaj tivthaiv twg thiab thaum twg yua tau mus txhaj.


Tshuaj txhaj rau cov Menyuam Mosliab
Nias qhov no http://www.cdc.gov/vaccines/parents/downloads/parent-ver-sch-0-6yrs.pdf mus xyuas lub sijhawm thiab cov tshuaj uas yuav tau txhaj rau cov menyuam mosliab hauv lub Centers for Disease Control (CDC) qhov website.


Tshuaj txhaj rau cov Menyuam Yaus thiab cov Hluas
Nias qhov no http://www.cdc.gov/vaccines/schedules/hcp/child-adolescent.html mus xyuas lub sijhawm thiab cov tshuaj uas yuav tau txhaj rau cov menyuam yaus thiab cov hluas hauv lub Centers for Disease Control (CDC) qhov website.


Tshuaj txhaj rau cov Laus
Nias qhov no http://www.cdc.gov/vaccines/schedules/hcp/adult.html mus xyuas lub sijhawm thiab cov tshuaj uas yuav tau txhaj rau cov laus hauv lub Centers for Disease Control (CDC) qhov website.


Kev Thum Luamyeeb

Nrhiav kev pab los thum luamyeeb los ntawm kev hu mus rau tus California Smokers' Helpline ntawm 1-800-NO-BUTTS lossis 1-800-662-8887. Tus Helpline muaj cov kev pab tawm tswvyim pub dawb hauv xovtooj ua lus Askiv, Mev, thiab lwm yam lus.


Peb tseem yuav pab tau koj nrhiav ib hoob uas qhia txog kev thum luamyeeb hauv koj lub cheebtsam rau koj. Yog koj muaj lub Alliance ua koj lub thawj fajseeb khomob, peb yuav them rau koj mus kawm hoob qhia ntawd. Peb tseem kam them rau cov khoom siv pab thum luamyeeb xwsli Zyban lossis nicotine gum lossis ntaub lo nqaij (patches). Nias qhov no mus nrhiav kev pab txog kev thum luamyeeb.Members | Miembros | Cov Tswvcuab | Providers | Community | About Us | 2018 Central California Alliance for Health®