Kev Mus Yuav Cov Tshuaj Noj


Daim ntawv teev cov tshuaj noj (formulary) yog dabtsi?

Peb kam them rau cov tshuaj noj uas nyob hauv peb “daim ntawv teev cov tshuaj noj.” Daim ntawv teev cov tshuaj noj yog daim ntawv uas teev cov tshuaj noj thiab tshuaj siv uas peb kam them rau. Txhua tus kws khomob hauv Alliance muaj daim ntawv no. Peb daim ntawv teev cov tshuaj noj tsis teev tagnrho txhua yam tshuaj noj uas luag muaj. Yog koj tus kws khomob xav tias koj yuavtsum tau noj ib yam tshuaj uas tsis teev rau hauv peb daim ntawv teev cov tshuaj noj uas raug tsocai no, nws yuavtsum tau xa ib daim ntawv hu ua Ntawv Thov Kev Tsocai Khomob (sau luv TAR). Peb yuav tshuaj daim ntawv thov thiab mam tsocai lossis txwv raws li cov kev qhia uas koj tus kws khomob xa tuaj.


• Xyuas daim ntawv teev cov npe tshuaj uas raug pab them rau uas yog hom tshuaj uas Tsis Muaj Npe (Generic).
• Xyuas daim ntawv teev cov npe tshuaj uas raug pab them rau (Nyob Ntawd Koj Tus Mob [Therapeutic Class]).
• Yog muaj cov tshuaj tsis nto npe uas zoo tib yam li cov tshuaj nto npe, peb yuav muab cov tshuaj tsis nto npe rau koj.


Qee cov tsev muag tshuaj hauv peb lub network muaj nyob rau lwm lub nroog hauv California. Yog koj yuav tawm hauv lub Santa Cruz thiab Monterey counties mus, hu rau lub Chaw Pabcuam Tswvcuab mus nug saib puas muaj ib lub tsev muag tshuaj uas zwm rau peb nyob ze rau thaj chaw koj yuav mus ntawd.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Members | Miembros | Cov Tswvcuab | Providers | Community | About Us | 2018 Central California Alliance for Health®m