Alliance cov lus qhia rau tswvcuab kom paub txog tus Kab Mob Coronavirus 2019 (los sis hu ua COVID-19)

COVID-19 cov lus qhia
rau cov tswv cuab (rub tawm)

Kab mob COVID-19 muaj cov kev pib mob zoo li cas?


Cov tib neeg muaj COVID-19 yuav muaj mob ua pas nyuaj txog ua pa tsis tau thiab muaj cov kev pib mob li:


Cov tib neeg uas twb muaj mob ua ntu zus los lawm los yog cov neeg laus, cov kev pib yuav mob hnyav tuaj thiab txo tau txoj sia.


Kuv yuav ua li cas yog tias kuv xav tias kuv kis tau kab mob COVID-19?


Koj tsim nyog hu rau koj tus kws kho mob yog tias:


Yog tias koj mus ntsib tsis tau koj tus kws kho mob, Alliance cov tswvcuab tuaj yeem hu tau rau Tus Xov Tooj Nug Kev Pab Los Ntawm Tus Kws Tu Neeg Mob (Nurse Advice Line; NAL, raws li sau hauv lus Askiv) ces ib tus kws tu neeg mob mamli pab koj txiav txim txog qhov yuav ua tom ntej. Tus xov tooj NAL yuav qhib 24 teev rau ib hnub, 7 hnub rau ib asthiv. Nws hu tau ceev, yooj yim thiab tsis muaj nqi rau koj them. Hu rau: 844-971-8907 (TTY: Ntaus 7-1-1).


Yog xav paub ntxiv:


Hu rau koj tus kws kho mob los sis hu rau lub Alliance ntawm (800) 700-3874, ext. 5509. Hu rau tus xov tooj pab cuam cov neeg tsis hnov lus lossis hais lus tsis tau ntawm (TTY: Ntaus 7-1-1). Los sis mus saib Lub Koom Haum Thoob Teb Chaws Amelikas Ua Tiv Thaiv Kab Mob Thiab Pab Tswj Mob (National Centers for Disease Control; CDC, raws li sau huav lus Askiv) lub website ntawm https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/faq.html.


Lus Qhia Cia: Lub website no tsuas muab sau uas lus Askiv thiab Mev xwb.


Kuv yuav ua li cas thiaj nyob nyab xeeb?


Kuv puas yuav raug tsub nqi sib koom them los sis tus nqi uas sib faib them rau cov kev teem caij mus ntsib nrog tus kws kho mob los sis qhov kev mus ntsuam xyuas tus kab mob COVID-19?


Koj yuav tsis raug tsub nqi rau cov nqi sib koom them los sis nqi sib faib them rau cov kev kuaj mob uas tsim nyog rau kev kho mob thiab cov kev los ntsuam xyuas tus kab mob COVID-19. Qhov no xam nrog tsev kho mob, chav kho mob xwm txheej ceev, cov kev mus kuaj mob ceev, thiab cov kev mus ntsib kws kho mob lub chaw ua hauj lwm qhov uas lub hom phiaj yog kev kuaj thiab/los sis ntsuam xyuas kab mob COVID-19.


Kuv yuav tsum mus ntsib lub Alliance. Kuv puas yuav mus ntsib tau tim ntsej tim muag?


Tsis tau. Kom ua raws li kev pab txo kom tsis txhob muaj kev sib kis los ntawm tus kab mob thiab pab ua kom muaj kev nyob nrus deb ntawm tib neeg, cov thaj tsam uas muaj pej xeem thiab cov chaw muab kev pab cuam rau lub Alliance tau raug kaw rau lub sijhawm no lawm. Qhov no txais tau tias peb cov tswvcuab tuaj tsis tau ntawd peb cov chaw ua haujlwm.


Txawm hais tias Alliance cov chaw tos txais qhua thiab cov thaj tsam uas muaj pej xeem raug kaw lawm, los lub Alliance tseem yuav khiav haujlwm li qub. Peb lub hom phiaj yog los ua kom peb cov tswvcuab uas nyob hauv cov cheeb nroog Monterey, Santa Cruz thiab Merced tuaj yeem txuas ntxiv tau txais kev pab saib xyuas kev kho mob.


Yog xav nrog ib tus neeg ua haujlwm rau Alliance, hu rau 800-700-3874 thiab ntaus tus xov tooj txuas uas koj xav hu rau.


Kuv twb muaj ib lub sijhawm teem caij mus ntsib rau lwm qhov teeb meem (xws li ib qho kev ntsuam xyuas kev noj qab haus huv) tab sis kuv tsis xav kom kuv los sis kuv tsev neeg kis tau tus kab mob COVID-19 los ntawm lwm tus uas twb tau tus kab mob no lawm. Kuv puas tsim nyog mus rau lub sijhawm teem caij no?


Raws li kev pom zoo, nws yog ib qho tseem ceeb uas koj mus rau koj cov sijhawm mus ntsib uas tau teem caij mus ntsib koj tus kws kho mob kom koj nyob los sis taug raws li koj lub hom phiaj kom noj qab haus huv. Cov kws kho mob yeej muaj lawv cov haus kev los ntsuam xyuas tau cov neeg uas muaj mob los ntawm cov uas tsis muaj mob. Ua zoo raws li cov lus qhia uas sau saum toj kom koj thiab lwm cov neeg nyob noj qab haus huv thaum koj mus ntsib tus kws kho mob. Yog hais tias koj tseem tsis tau paub meem, hu rau koj tus kws kho los nug seb koj puas yuav tsum mus raws li lub sijhawm teem caij mus ntsib rau.


Kuv yuav mus muab kub cov tshuaj noj los sis siv dua rau lub sijhawm tam sim no li cas?


Peb xav kom koj muaj tsawg kawg yog 30-hnub cov tshuaj noj los sis siv uas koj yuav tsum tau. Txuas ntxiv, cov tswvcuab tuaj yeem txais tau cov tshuaj noj lossis siv tau kom txog 90-hnub, nrog rau kev xa tuaj uas tsis tas yuav them nqi xa, los rau tej co tshuaj noj lossis siv uas siv daim ntawv yuav los ntawm MedImpact Direct. Kom sau npe los txais tau qho kev xa no rau koj cov tshuaj, hu rau koj tus kws kho mob los sis koj lub tsev muag tshuaj los yog mus xyuas https://www.medimpactdirect.com los sis hu rau 855-873-8739 (nws muaj ntau hom lus).


Lus Qhia Cia: Lub website no tsuas muab sau uas lus Askiv xwb.


Txuas ntxiv, tam sim no cov chaw muag tshuaj Walgreens thiab CVS tab tom muab kev xa tshuaj uas pub dawb rau tag nrho cov tshuaj uas tsim nyog xa tau. Nrog koj tus kws muab tshuaj tham los sis hu rau cov chaw muag tshuaj Walgreens los sis CVS nyob hauv koj cheeb tsaj kom paub ntxiv.


Yog hais tias muaj ib tus neeg uas nyob hauv kuv lub zej zog uas kis tau tus kab mob COVID-19, kuv yuav tsum paub txog yam dabtsi?


Nws tseem ceeb rau kuv paub tias Lub Koom Haum Thoob Teb Chaws Amelikas Ua Tiv Thaiv Kab Mob Thiab Pab Tswj Mob (National Centers for Disease Control; CDC, raws li sau huav lus Askiv) hais tias txawm tias cov zej zog paub meej tias yeej muaj tib neeg kis tau tus kab mob COVID-19, los ib tus neeg qhov kev pheej hmoo uas yuav kis tus kab mob COVID-19 no tseem muaj tsawg. Yog hais tias muaj ib tus neeg uas nyob hauv koj lub zej zog uas kis tau tus kab mob, nco ntsoov ua raws cov lus pab qhia thiab cov kev pab qhia uas raug muab los ntawm cov thawj coj rau kev noj qab haus huv hauv lub xeev thiab zej zog. Tsis tas li, lub Alliance yeem saib ntsoov txhua qhov xwm txheej thiab ua raws cov lus pab qhia los ntawm cov koom haum thoob teb chaws Ameslikas thiab zej zog cov thawj coj thiab cov thawj coj pab pej xeem. Peb yuav txuas ntxiv nrog cov thawj coj uas pab saib xyuas pej xeem cov kev noj qab haus huv uas nyob hauv tagnrho peb cov cheeb nroog kom peb paub txog tus kab mob COVID-19.


Yog xav paub ntxiv:


www.ccah-alliance.org
www.cdc.gov

Members | Miembros | Cov Tswvcuab | Providers | Community | About Us | 2018 Central California Alliance for Health®